Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Trendstar Reclame, gevestigd aan de Molenweg 10a te Middelharnis

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. Trendstar Reclame: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

b. De klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Trendstar Reclame producten levert

en/of diensten verricht, dan wel met wie Trendstar Reclame een overeenkomst aangaat of met wie

Trendstar Reclame in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Trendstar Reclame en de klant tot stand komt, elke

wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die

overeenkomst;

d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, concepten en alle (overige) resultaten

van dienstverlening door Trendstar Reclame vervaardigt, die het ontwerp zijn van een overeenkomst;

e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Trendstar Reclame voor of ten

behoeve van een klant verricht.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Trendstar Reclame en de klant waarop Trendstar Reclame deze voorwaarden van toepassing heeft

verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Trendstar Reclame,

voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk

van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. Trendstar Reclame en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door Trendstar Reclame gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen,

tenzij anders aangegeven. Trendstar Reclame is slechts aan de offertes gebonden indien de

aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen dertig dagen worden bevestigd, tenzij anders

aangegeven. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan

Trendstar Reclame opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop

Trendstar Reclame zijn aanbieding baseert.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen

aanbod is Trendstar Reclame daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig

deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trendstar Reclame anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Trendstar Reclame niet tot het verrichten van een gedeelte

van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Trendstar Reclame heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te

accepteren.

 

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Alle verbintenissen van Trendstar Reclame voortvloeiende uit de overeenkomst zijn

inspanningsverbintenissen.

4.2 Trendstar Reclame bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt

uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

Trendstar Reclame heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving

aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te

nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan

verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

4.3 Trendstar Reclame zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend

beroepsbeoefenaar uitvoeren Trendstar Reclame kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig

beoogd resultaat.

 

4.4 Trendstar Reclame is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant

de door Trendstar Reclame verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Trendstar Reclame gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens en

informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de

klant.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Trendstar Reclame

de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de

klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door Trendstar Reclame of door Trendstar Reclame ingeschakelde derden in het kader van de

opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen

locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste

faciliteiten.

4.7 De klant vrijwaart Trendstar Reclame voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

4.8 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of

gegevens op een informatiedrager aan Trendstar Reclame ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan

de door Trendstar Reclame voorgeschreven specificaties. Trendstar Reclame is nimmer aansprakelijk voor

schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten,

tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van

Trendstar Reclame

4.9 De klant is gehouden Trendstar Reclame onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden

die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig

en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip

van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Trendstar Reclame zal de klant zo spoedig

mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties zal hebben, zal Trendstar Reclame de klant hierover van tevoren inlichten.

5.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Trendstar Reclame geen meerkosten in rekening kunnen

brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Trendstar Reclame

kunnen worden toegerekend.

 

 

Artikel 6. Leveringstermijnen

6.1 De door Trendstar Reclame opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te

beschouwen. Opgave van de levertijd geschiedt door Trendstar Reclame altijd bij benadering.

6.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of

oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Trendstar Reclame slechts een verwijt worden gemaakt

voorzover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

6.3 In het geval dat een door Trendstar Reclame met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt

overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar

doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder

omschrijven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd

met de periode dat zij tengevolge van een dergelijk gebeurtenis werd overschreden.

6.4 Vanaf het moment dat Trendstar Reclame de producten verstuurd heeft per koerier is zij nimmer aansprakelijk

voor het niet behalen van de opgegeven leveringstermijn.

 

 

Artikel 7. Annuleringen

7.1 In het geval dat de klant een aan Trendstar Reclame gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds

door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf materialen, loonbetalingen, etc.)

hebben te vergoeden, en zal Trendstar Reclame aan de klant 15% van het totale offertebedrag als

annuleringskosten in rekening brengen.

 

 

Artikel 8. Prijs

8.1 Wijzigingen in de tarieven worden door Trendstar Reclame minimaal twee maanden van tevoren

bekendgemaakt aan de klant. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf

het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

8.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten.

 

 

 

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden via éénmalige of doorlopende machtiging, tenzij anders overeengekomen,

in de valuta waarin is gedeclareerd.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn van veertien

dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim.

De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare

bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van

voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft

de vordering te voldoen, kan Trendstar Reclame de vordering uit handen geven, in welk geval de klant

naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding

van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling wegens het door Trendstar Reclame niet kunnen incasseren, stornering of adminstratieve redenen is Trendstar Reclame gerechtigd per keer € 25,00 administratie kosten in rekening te brengen.

9.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de

vorderingen van Trendstar Reclame op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 10. (Druk-)proeven

10.1 De klant is gehouden de door Trendstar Reclame aan hem ter controle ter beschikking gestelde

(druk-)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan Trendstar Reclame te doen toekomen.

10.2 Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning dat Trendstar Reclame de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

10.3 Indien de klant niet voldoet aan zijn in lid 10.1 genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van lid 10.2.

10.4 Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

10.5 (Druk-)proeven blijven te allen tijde eigendom van Trendstar Reclame en mogen nimmer door derden worden gebruikt of gekopieerd, tenzij anders overeengekomen.

 

 

Artikel 11. Onderzoek bij aflevering; afwijkingen

11.1 De klant is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/ of producten gronding na te gaan of de presentatie van Trendstar Reclame deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.

11.2 De presentatie van Trendstar Reclame geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de klant na aflevering het geleverde of een gedeelte hiervan in gebruik heeft genomen, heeft

bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.

11.3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren van producten.

11.4 Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, van de in de opdracht

bedoelde presentatie of van een (druk-)proef brengen geen verandering in de op beide partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

11.5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

11.6 Kleur afwijkingen in het geleverde materiaal tot 5% vallen binnen de tolerantie grenzen.

 

 

Artikel 12. Garantie

12.1 Van iedere garantie is door Trendstar Reclame geleverde producten zijn uitdrukkelijk uitgesloten;

normale slijtage (daaronder inbegrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting, glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de klant zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen, transportschade.

12.2 Trendstar Reclame garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde producten voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan Trendstar Reclame zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

12.3 De garantie voor door Trendstar Reclame geleverde, maar door anderen vervaardigde producten, omvat

uitsluitend de door deze anderen aan Trendstar Reclame gegeven garantie.

12.4 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens zover tussen de klant en Trendstar Reclame schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en retentie

13.1 Alle door Trendstar Reclame geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, materialen,

schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Trendstar Reclame

totdat de klant alle verplichtingen uit alle met Trendstar Reclame gesloten overeenkomsten is

nagekomen.

13.2 Indien de klant (mede) uit de door Trendstar Reclame geleverde zaken een nieuwe zaak vormt,

vormt de klant die zaak slechts voor Trendstar Reclame en houdt de klant de nieuwe gevormde zaak

voor Trendstar Reclame totdat de klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen

heeft voldaan Trendstar Reclame heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de

klant alle rechten als eigenaar van de nieuwe gevormde zaak.

13.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch

op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Trendstar Reclame zo snel als

redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.5 Voor het geval dat Trendstar Reclame zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil

uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke een niet herroepbare toestemming aan Trendstar Reclame of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen

van Trendstar Reclame zich bevinden en die zaken terug te nemen.

13.6 Trendstar Reclame kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, ontwerpen,

producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks

een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Trendstar Reclame verschuldigde

bedragen betaald heeft.

 

 

Artikel 14. Risico-overgang

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op

de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en

daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

 

 

Artikel 15. Rechten van intellectuele eigendom

15.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de

Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde

objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen

inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart

hij Trendstar Reclame voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte

gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

15.2 Door levering van werken wordt geen auteursrecht in de zin van de Auteurswet en/of

Databankrecht overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten.

15.3 Trendstar Reclame zal de klant vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voorzover de

klant door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of

intellectuele eigendom. De klant is verplicht in geval van een vordering van een derde Trendstar Reclame binnen achtenveertig uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te

verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of

schikkingonderhandelingen noodzakelijk is.

15.4 Trendstar Reclame behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen

kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter

kennis van derden wordt gebracht.

15.5 Alle door Trendstar Reclame verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,

ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door

de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Trendstar Reclame worden

verveelvoudigt, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de

verstrekte stukken anders voortvloeit.

15.6 De klant is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht

vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trendstar Reclame

15.7 Trendstar Reclame is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

 

 

Artikel 16. Gebruiksrechten

16.1 De klant mag geleverde werken, waaronder programmatuur en website

ontwerpen, slecht gebruiken op één werkstation en uitsluiting binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen

organisatie.

16.2 Het is de klant niet toegestaan het geleverde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel

dan waarvoor het is geleverd.

 

 

 

16.3 Indien de klant de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt

aan Trendstar Reclame een vergoeding toe van driemaal de gebruikelijke vergoeding voor en dergelijk

gebruik, onverminderd het recht van Trendstar Reclame de volledige door haar geleden schade te

vorderen. Deze vergoeding ontslaat de klant niet van plichten jegens Trendstar Reclame en doet geen

afbraak aan overige rechten van Trendstar Reclame voortvloeiend uit de overeenkomst.

16.4 Eventuele sancties en/of boetes naar aanleiding van onjuist of illegaal gebruik door de door

Trendstar Reclame geleverde producten en/of diensten komen ten kosten van de klant. Gebruik van

pornografie en illegale informatie in de ruimste zin des woords is verboden op de servers van Trendstar Reclame Constatering ervan leidt tot directe ontbinding van de overeenkomst tussen Trendstar Reclame

en de klant. Eventuele gevolgen, sancties en/of boetes door het gebruik van kinderporno of overige

niet toegestane zaken worden verhaald op de klant.

 

 

Artikel 17. Klachten en verjaring

17.1 Klachten behoren binnen vijf dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had

kunnen zijn, door de klant schriftelijk bij Trendstar Reclame te zijn ingediend, indien dit niet geschiedt,

wordt geacht dat de klant het product onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken

dient de klant de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan Trendstar Reclame, indien dit niet

geschiedt, wordt geacht dat de klant het gekochte onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. Een klant

zijnde een natuurlijke persoon dient in afwijking van het voorgaande binnen acht dagen na de

datum waarop de klacht is ontdekt, deze schriftelijk bij Trendstar Reclame in te dienen.

17.2 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de klant of niet

geautoriseerde derden iets aan het product hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect

verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Trendstar Reclame

geschiedt en in noodgevallen waarin de klant vooraf met Trendstar Reclame in contact had kunnen

treden, doch niettemin Trendstar Reclame terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

17.3 Indien een klacht gegrond is, zal Trendstar Reclame de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient

door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

17.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of

zinvol is, zal Trendstar Reclame slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze

algemene voorwaarden.

17.5 Alle aanspraken jegens Trendstar Reclame die niet binnen een jaar hun ontstaan schriftelijk bij

Trendstar Reclame zijn ingediend, vervallen door verjaring met dien verstande dat uitsluitend voor

natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van het product.

 

 

Artikel 18. Ontbinding

18.1 Trendstar Reclame is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien:

a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst SignFrezers.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede

grond te vrezen heeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te

vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting

slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

c. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van

zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

18.2 Voorts is Trendstar Reclame bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich

anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van

de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

18.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Trendstar Reclame op de klant

onmiddellijk opeisbaar. Indien Trendstar Reclame de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt

hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

18.5 Trendstar Reclame behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid

19.1 Indien Trendstar Reclame aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

hetgeen in dit artikel is geregeld.

19.2 De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder

meer door middel van het maken van afdoende back-ups Trendstar Reclame is op geen enkele wijze

aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht

door welke oorzaak ook ontstaan.

 

 

19.3 Trendstar Reclame is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Trendstar Reclame

is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid

of onvolledigheid voor Trendstar Reclame kenbaar behoorde te zijn.

19.4 In geen geval is Trendstar Reclame aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt

doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel waarvoor het is aangeschaft.

19.5 Trendstar Reclame is niet aansprakelijk voor schade bij de klant of derden die het gevolg is van een

handelen of nalaten van de klant of door de klant ingeschakelde derden.

19.6 Trendstar Reclame is nimmer aansprakelijk voor schade aan door hem van de klant ontvangen en door

Trendstar Reclame te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de klant

Trendstar Reclame niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de

eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt

over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

19.7 De aansprakelijkheid van Trendstar Reclame wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming

van de overeenkomst ontstaat slecht indien de klant SignFrezers.nl onverwijld en deugdelijk

schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en

Trendstar Reclame ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming tekort blijft schieten. De

ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,

zodat Trendstar Reclame in staat is adequaat te reageren en de nodige werkzaamheden te verrichten.

De klant dient Trendstar Reclame de gelegenheid te geven en de nodige apparatuur beschikbaar te

stellen om deze werkzaamheden te verrichten.

19.8 Indien Trendstar Reclame aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt

tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het

bedrag van de door de assuradeur van Trendstar Reclame in het voorkomende geval te verstrekken

uitkering.

19.9 Trendstar Reclame is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

19.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor

directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Trendstar Reclame

of zijn ondergeschikten.

19.11 Trendstar Reclame is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van illegale software bij de klant. Ook

niet als de klant opdracht geeft tot installeren van dergelijke illegale kopieën.

19.12 Indien (extern) transport van de af te leveren goederen is overeengekomen, geschied dit geheel op

risico van de klant. Trendstar Reclame is nimmer aansprakelijk voor schade aan de goederen welke tijdens

het transport zijn ontstaan. Het aannemen van de goederen van Trendstar Reclame door de leverancier, geldt als

bewijs dat deze in uiterlijke goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief blijkt.

19.13 Trendstar Reclame bied de klant de mogelijkheid tot het afsluiten van een transport verzekering

met een maximale uitkeringswaarde van € 5000,- per zending op 1 adres.

 

 

 

Artikel 20. Vrijwaringen

20.1 1Indien Trendstar Reclame aan de klant informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.

verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van

virussen en defecten.

20.2 De klant vrijwaart Trendstar Reclame van financiële schade ten gevolge van boetes bij gebruik van

illegale software of in het bezit hebben van kopieën.

 

 

Artikel 21. Overmacht

21.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd

worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,

een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

21.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

en transport door derden, waarop Trendstar Reclame geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor

Trendstar Reclame niet in staat is de verplichtingen na te komen.

21.3 Trendstar Reclame heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Trendstar Reclame zijn verplichtingen had moeten

nakomen.

21.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

andere partij.

 

 

 

21.5 Voorzover Trendstar Reclame ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trendstar Reclame

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De

klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Artikel 22. Geheimhouding

22.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slecht gebruiken voor het doel

waarvoor deze verstrekt zijn.

22.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Trendstar Reclame

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden

mede te verstrekken, en Trendstar Reclame zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel

door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Trendstar Reclame niet

gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van

de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

22.3 De klant vrijwaart Trendstar Reclame voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens

zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt

gehouden of waarvoor de klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant

bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Trendstar Reclame

toerekenbaar zijn.

 

 

 

Artikel 23. Monsters en modellen

23.1 Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als

aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product

daarmee zal overeenstemmen.

 

 

 

Artikel 24. Slotbepalingen

24.1 Trendstar Reclame heeft het recht het geleverde product te gebruiken voor haar eigen marketing,

reclame en promotie doeleinden.

24.2 Trendstar Reclame behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de

gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Trendstar Reclame zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden dertig dagen na schriftelijke

bekendmaking in werking.

24.3 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke

tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.

24.4 De rechter in de vestigingsplaats van Trendstar Reclame is bij uitsluiting bevoegd van geschillen

kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Trendstar Reclame het recht het

geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

24.5 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

24.6 Op elke overeenkomst tussen Trendstar Reclame en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 25. Depot

25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de website www.voorwaarden.net

25.2 Deze voorwaarden staan vermeld op de website www.trendstar.nl

25.3 Deze voorwaarden zijn op te vragen bij Trendstar Reclame.

 

 

                                                                                                              © Trendstar Reclame 01-07-2009